Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
601 PMT
Q1 53,347 520 722 722 173,297 142,283 97,480 97,100 75,816
Q2 61,250 641 828 828 165,746 136,203 89,102 88,222 76,645
602 PNC
Q1 122,354 3,463 3,455 3,433 544,002 344,676 445,400 440,580 98,602
Q2 150,450 6,735 6,814 7,432 596,400 378,054 490,366 485,569 106,034
Q3 179,353 6,580 6,483 6,198 608,535 374,692 496,303 491,485 112,232
603 PND
Q1 340,312 2,091 2,107 2,107 201,748 111,609 123,415 111,735 78,333
Q2 307,358 -80 -48 -48 217,470 125,921 142,474 128,181 74,996
604 PNJ
Q1 3,148,658 311,241 311,075 248,739 3,595,808 3,106,734 1,846,742 1,784,913 1,749,066
Q2 2,358,427 156,100 161,601 128,945 3,561,007 3,055,472 1,825,565 1,773,662 1,735,442
Q3 2,295,181 157,654 158,065 126,079 4,063,461 3,480,268 1,335,006 1,313,200 2,728,456
605 POM
Q1 2,747,412 219,947 210,725 204,708 6,277,190 3,679,499 3,387,531 3,072,920 2,889,659
Q2 2,368,909 72,235 70,916 59,890 7,130,916 4,633,210 4,192,082 3,949,238 2,938,835
Q3 3,228,529 266,752 269,571 249,709 7,266,735 4,807,649 4,067,763 3,824,919 3,198,972
606 POS
Q1 151,481 2,585 2,800 2,240 1,359,737 1,256,446 505,369 462,364 854,368
Q2 302,454 23,657 23,573 18,797 1,443,457 1,360,629 685,792 645,300 757,665
Q3 187,428 427 409 327 1,279,824 1,232,721 521,832 477,931 757,992
607 POT
Q1 178,866 5,836 5,644 4,518 1,083,198 818,313 785,509 491,809 297,689
Q2 542,786 14,866 12,294 9,776 1,307,715 1,037,680 1,000,559 699,088 307,156
Q3 504,804 12,600 12,611 10,104 1,971,875 1,698,033 1,654,648 1,333,331 317,227
608 POV
Q1 391,260 1,449 1,524 1,436 294,543 97,341 136,191 113,465 158,352
Q2 428,828 2,131 2,182 2,064 303,343 109,053 150,766 129,628 152,577
Q3 448,155 1,897 1,956 1,956 319,463 119,082 164,951 141,814 154,512
609 PPC
Q1 1,475,691 165,712 167,177 142,163 9,020,201 4,722,019 3,505,225 800,409 5,514,976
Q2 1,682,189 531,000 535,890 451,325 9,001,482 4,492,266 3,450,220 2,055,582 5,551,262
Q3 1,471,870 175,478 178,082 151,593 8,109,473 3,656,662 2,374,111 987,399 5,735,362
610 PPE
Q1 0 -554 -665 -665 18,384 17,808 4,854 4,854 13,531
Q2 0 -605 -2,283 -2,283 16,527 15,947 5,434 5,140 11,093
Q3 368 -311 -318 -318 16,402 15,825 5,661 5,367 10,741
611 PPH
Q1 636,430 65,151 56,556 56,065 4,927,463 2,231,043 3,339,350 1,773,616 1,588,113
Q2 756,682 71,750 81,930 81,143 5,055,687 2,141,555 3,463,048 1,843,930 1,592,639
612 PPI
Q1 7,100 -2,803 -2,797 -2,797 982,165 294,606 478,591 266,567 503,574
Q2 8,831 -12,379 -12,206 -12,096 929,038 235,960 437,560 257,585 491,478
Q3 14,760 -8,634 -8,634 -8,634 911,185 215,754 428,342 252,976 482,844
613 PPP
Q1 35,297 1,211 1,326 1,046 143,802 64,045 68,942 55,984 74,860
Q2 34,076 2,689 2,792 2,276 149,188 64,579 77,080 58,020 72,108
Q3 31,629 1,980 1,990 1,591 148,669 57,370 75,129 53,968 73,541
614 PPS
Q1 39,995 1,850 1,830 1,473 2,932,878 2,856,591 2,763,137 2,760,637 169,742
Q2 39,161 2,020 2,092 1,656 2,893,211 2,815,462 2,721,847 2,719,347 171,364
Q3 88,365 3,392 3,407 2,726 3,615,822 3,539,509 3,441,732 3,439,232 174,089
615 PPY
Q1 420,428 4,083 6,027 4,813 173,326 104,240 53,902 53,902 119,424
Q2 430,476 2,609 4,753 3,783 183,429 91,644 73,534 73,534 109,895
Q3 410,260 -64 1,547 1,229 200,626 101,716 89,625 89,625 111,001
616 PRC
Q1 33,831 1,480 2,081 1,785 76,992 30,303 47,768 32,970 29,224
Q2 32,070 486 461 363 75,495 29,782 45,907 32,506 29,588
Q3 32,088 860 844 672 72,927 28,128 42,667 28,848 30,260
617 PSB
Q1 11,034 460 322 100 811,053 523,575 251,276 34,452 559,777
Q2 25,729 323 322 101 795,579 508,010 235,701 19,956 559,878
Q3 33,741 441 327 105 803,908 518,709 243,926 29,260 559,983
618 PSC
Q1 106,840 4,461 4,509 3,607 244,986 40,326 120,335 67,186 124,651
Q2 104,358 4,667 4,772 3,766 231,624 30,490 116,474 68,623 115,150
Q3 108,262 4,664 4,723 3,781 246,443 41,224 127,512 75,142 118,931
619 PSD
Q1 1,404,375 19,631 19,744 15,700 1,889,606 1,859,814 1,628,067 1,627,860 261,539
Q2 1,439,370 17,270 17,636 14,014 2,366,075 2,337,984 2,090,505 2,089,598 275,571
Q3 1,837,633 20,713 20,678 16,854 2,722,281 2,694,750 2,429,856 2,428,949 292,425
620 PSE
Q1 445,988 5,659 5,659 4,531 237,392 199,907 74,267 74,267 163,125
Q2 690,795 3,774 3,412 2,455 270,571 233,708 114,288 114,288 156,283
Q3 577,776 3,937 5,567 4,353 223,608 185,445 63,942 63,942 159,666
621 PSI
Q1 15,178 0 -1,971 -1,971 639,146 615,592 37,723 37,622 601,423
Q2 24,452 0 12,032 12,032 647,200 624,645 41,738 41,638 605,462
Q3 22,701 0 869 869 644,478 622,499 38,146 38,046 606,331
622 PSN
Q1 121,599 9,535 9,554 9,075 671,969 307,206 169,856 169,856 502,113
Q2 162,926 9,331 9,327 8,858 673,024 293,678 186,447 186,447 486,577
Q3 150,366 10,526 9,963 9,435 756,341 385,436 260,329 195,047 496,012
623 PSP
Q1 37,903 3,080 3,012 2,901 596,823 93,273 166,286 75,344 430,537
Q2 51,795 5,710 5,588 5,482 583,442 89,146 151,619 63,107 431,823
Q3 51,644 6,257 5,068 4,843 604,234 96,860 167,568 83,630 436,666
624 PSW
Q1 538,326 6,921 7,367 5,894 249,850 218,506 31,386 31,386 218,464
Q2 583,875 2,038 2,038 1,631 297,850 267,804 88,281 88,281 209,568
Q3 544,329 1,651 4,917 3,934 256,298 227,632 43,583 43,583 212,715
625 PTB
Q1 922,996 68,933 70,850 60,447 1,872,154 1,151,926 1,075,642 1,048,989 796,512
Q2 1,019,359 101,908 104,806 88,802 2,024,414 1,212,542 1,144,393 1,055,965 880,021
Q3 958,891 90,959 95,629 80,826 2,296,327 1,366,275 1,338,009 1,200,763 958,319

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357