Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2017     Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
51 AUM
Q1 6,554 -490 -210 -210 13,720 6,407 3,046 3,046 10,674
Q2 3,833 -291 -127 -127 13,596 5,783 3,049 3,049 10,547
Q3 4,213 -653 170 170 14,241 7,009 3,649 3,649 10,592
Q4 5,116 -1,500 468 408 14,494 6,459 3,699 3,535 10,795
2016 19,716 -2,934 301 241 14,494 6,459 3,699 3,535 10,795
52 AVF
Q1 25,133 -28,091 -32,744 -32,744 895,049 743,098 1,665,173 1,665,173 -770,124
Q2 34,928 -16,655 -19,437 -19,437 877,224 771,262 1,666,785 1,666,785 -789,561
Q3 37,987 -17,261 -447,732 -447,732 433,048 330,448 1,670,341 1,670,341 -1,237,293
Q4 41,960 -21,383 -24,309 -24,309 424,879 327,394 1,686,481 1,686,481 -1,261,602
2016 140,008 -403,289 -844,474 -844,474 104,974 7,489 1,686,828 1,686,828 -1,581,854
53 B82
Q1 108,649 191 185 145 541,384 482,132 490,617 481,683 50,767
Q2 40,375 145 274 223 519,171 453,036 468,946 460,789 50,225
Q3 59,278 207 325 260 531,697 478,595 481,081 473,729 50,617
Q4 96,667 963 50 40 485,857 436,386 435,986 429,532 49,871
2016 304,969 818 222 47 496,452 435,182 446,547 443,509 49,905
54 BAM
Q1 0 -225 -225 -225 716,861 518,947 360,100 360,100 356,762
55 BAX
Q2 14,000 6,274 6,288 5,607 499,312 105,069 375,184 38,292 124,128
Q3 15,003 3,709 3,718 3,519 494,461 102,636 366,814 29,014 127,647
Q4 18,053 7,806 11,100 10,018 498,488 104,899 360,823 25,270 137,665
2016 59,391 21,612 24,938 22,693 498,488 104,899 360,823 25,270 137,665
56 BBC
Q1 247,614 20,602 21,198 17,730 913,892 639,761 211,370 191,845 702,523
Q2 180,180 8,941 8,910 7,694 892,242 627,368 185,990 165,940 706,252
Q3 330,503 36,903 33,337 27,287 920,054 662,710 196,429 176,996 723,625
Q4 542,540 46,048 33,916 29,135 1,061,697 810,126 308,939 288,199 752,757
2016 1,271,249 104,704 97,018 81,281 1,041,148 789,310 288,291 267,551 752,857
57 BBS
Q1 87,377 3,937 4,028 3,222 213,340 160,411 127,193 122,689 86,147
Q2 111,234 3,240 2,405 1,907 195,904 143,927 114,018 114,018 81,886
Q3 96,109 1,505 1,561 1,249 232,142 174,146 149,049 149,049 83,094
Q4 129,690 2,787 2,841 2,253 261,285 195,127 154,925 154,925 106,360
2016 424,411 11,503 10,870 8,659 261,320 195,121 154,932 154,932 106,388
58 BCC
Q1 1,076,321 25,442 27,324 20,752 5,107,053 1,145,029 3,384,179 2,632,517 1,722,874
Q2 1,123,188 124,091 122,484 98,445 4,954,388 1,064,693 3,157,041 2,759,614 1,797,347
Q3 1,012,972 67,798 67,147 53,186 4,990,083 1,168,638 3,139,601 2,741,361 1,850,482
Q4 1,069,883 101,861 95,234 75,028 4,739,278 976,519 2,799,747 2,742,653 1,939,531
2016 4,280,230 321,126 314,124 249,421 4,741,328 976,417 2,801,703 2,726,020 1,939,625
59 BCE
Q1 112,228 6,976 6,941 4,877 1,727,995 1,707,338 1,370,601 1,370,601 357,394
Q2 263,546 6,076 6,020 5,232 1,686,979 1,630,515 1,349,511 980,124 337,468
Q3 16,281 -1,908 -1,791 -1,791 1,631,079 1,575,164 1,295,406 921,444 335,673
Q4 470,138 4,545 5,477 4,382 1,310,981 1,255,622 957,683 578,829 353,298
2016 862,193 18,876 19,822 15,443 1,264,063 1,222,324 908,010 808,559 356,054
60 BCG
Q1 265,715 20,718 20,861 15,055 1,202,874 747,335 512,204 475,541 690,670
Q2 341,589 19,775 20,536 14,051 3,417,973 771,355 2,778,060 1,317,140 639,913
Q3 387,653 23,293 23,639 17,807 4,602,186 1,511,292 3,341,753 1,870,410 1,260,434
Q4 658,268 22,776 22,551 16,585 4,175,980 1,699,466 2,853,855 631,913 1,322,125
2016 1,649,931 85,202 86,227 62,042 4,470,873 1,705,252 3,148,985 639,509 1,321,888
61 BCI
Q1 43,408 14,442 11,100 9,266 3,304,239 2,378,360 1,292,310 365,565 2,011,929
Q2 57,060 17,528 17,544 15,007 3,288,672 2,397,885 1,261,736 362,184 2,026,935
Q3 29,758 -33,577 -33,362 -33,594 3,325,699 2,451,104 1,332,512 475,773 1,993,187
Q4 941,061 55,506 45,069 40,685 3,065,957 2,404,229 1,088,403 346,121 1,977,554
2016 1,071,287 53,262 39,715 30,728 3,065,957 2,404,229 1,088,403 346,121 1,977,554
62 BCP
2016 74,205 4,025 4,898 2,753 178,432 139,384 126,259 124,305 52,172
63 BDB
Q1 2,038 -294 -134 -134 15,216 10,310 2,891 2,889 12,326
Q2 22,935 639 490 413 25,472 20,648 13,296 13,204 12,176
Q3 13,110 330 332 264 16,870 12,126 4,430 4,338 12,440
Q4 3,889 -51 720 575 15,340 10,554 2,382 2,290 12,959
2016 41,976 588 1,407 1,118 15,340 10,554 2,382 2,290 12,959
64 BDF
2016 207,081 7,217 7,178 5,926 108,113 94,230 67,692 67,692 40,421
65 BDG
Q1 418,535 24,313 25,039 21,794 537,132 461,948 373,105 372,944 164,026
Q2 393,765 32,621 33,215 24,155 599,617 445,093 433,538 433,376 166,079
Q3 332,984 13,827 16,713 13,358 555,787 399,254 376,350 376,188 179,438
Q4 338,569 32,668 32,078 25,847 499,905 375,070 312,620 312,583 187,285
2016 1,488,869 88,243 91,933 73,413 504,935 380,086 329,391 329,359 175,544
66 BDP
2016 0 313 313 313 335,437 104,526 93,902 7,689 241,534
67 BDT
68 BDW
Q1 30,685 1,488 1,499 1,193 404,471 64,944 259,357 27,421 145,114
Q2 35,460 4,029 5,231 4,182 407,893 72,747 258,597 25,890 149,296
Q3 38,710 5,702 5,715 4,568 408,101 77,699 254,238 22,064 153,863
Q4 33,681 678 1,292 1,018 405,289 71,177 256,837 44,826 148,452
2016 138,535 11,896 13,738 10,961 405,289 71,177 256,837 44,826 148,452
69 BED
Q1 8,720 745 749 607 53,197 27,533 9,257 7,980 43,940
Q2 25,126 2,054 2,133 1,705 55,215 30,518 13,944 12,720 41,272
Q3 25,547 2,169 2,181 1,743 59,101 29,731 16,102 14,836 42,998
Q4 12,072 2,151 2,620 2,096 53,872 24,853 8,794 7,512 45,078
2016 71,465 7,120 7,684 6,152 53,872 24,853 8,794 7,512 45,078
70 BEL
2016 20,632 -1,914 -1,790 -1,452 56,234 18,151 6,645 3,571 49,589
71 BFC
Q1 1,014,480 49,081 50,836 43,531 3,447,514 2,667,539 2,325,927 2,187,501 1,121,588
Q2 2,072,974 152,783 152,771 128,370 3,703,180 2,911,477 2,654,280 2,485,088 1,048,901
Q3 1,486,251 104,339 103,750 83,430 3,663,941 2,879,597 2,510,660 2,337,190 1,153,280
Q4 1,489,217 114,031 112,963 94,637 3,461,625 2,620,553 2,334,709 2,147,230 1,126,916
2016 6,061,543 421,064 420,549 350,100 3,425,642 2,622,523 2,297,989 2,110,512 1,127,653
72 BGM
Q1 0 351 351 281 472,315 250,518 5,164 5,164 467,151
Q3 56,521 43 43 34 541,349 319,843 73,995 73,995 467,354
Q4 40,002 50 50 40 549,115 234,635 81,724 81,724 467,391
2016 138,938 671 594 459 549,115 234,635 81,724 81,724 467,391
73 BGW
2016 88,296 4,332 4,756 3,804 204,061 107,593 19,835 15,621 184,225
74 BHA
2016 294,671 10,755 10,748 10,748 2,219,320 58,665 1,665,313 346,423 554,007
75 BHC
Q1 46,782 729 52 52 150,065 63,950 173,315 171,499 -23,250
Q2 59,820 235 52 52 150,970 65,521 174,167 171,251 -23,198
2016 232,154 1,891 1,943 -2,668 163,486 79,576 190,946 189,350 -27,460

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357