Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/05/2020Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
CTCH2001 0.6
06/05/2021
0.3
(0)
3.8
18/01/2021
HVG 2.8
07/05/2021
2.8
(-0.1)
5.5
07/05/2020
BKG 10
07/05/2021
10
(-0.1)
16.5
08/01/2021
GKM 13.8
07/05/2021
13.8
(-0.2)
19.5
03/02/2021
DGT 18.4
23/03/2021
21.7
(0.6)
109.8
07/05/2020
DSG 3.5
01/02/2021
7
(-0.2)
22
07/07/2020
CIP 4
02/02/2021
6.7
(-0.2)
20.7
10/11/2020
STL 0.7
31/03/2021
1.2
(0.1)
5
24/08/2020
AAS 5.6
11/12/2020
8.6
(-0.2)
34.2
07/08/2020
TNI 2.8
29/07/2020
4.1
(-0.2)
12.2
29/05/2020

Danh Mục Tin Tức: