Mã CK:

ĐÁY CỔ PHIẾU


1 Tháng  |  2 Tháng  |  3 Tháng  |  6 Tháng  |  9 Tháng  |  12 Tháng  |  24 Tháng

01/07/2020Nhấn vào link Thấp Nhất (12_Tháng) hoặc Cao Nhất (12_Tháng) để sắp xếp.
Mã CK Thấp Nhất
(12_Tháng)
Giá Khớp Cao Nhất
(12_Tháng)
CVRE2013 0.6
20/07/2021
0.3
(0)
12.1
25/01/2021
CTCH2102 0.3
26/07/2021
0.2
(0)
4.7
14/05/2021
CTCH2103 0.2
23/07/2021
0.2
(0)
3
14/05/2021
CTCH2003 0.3
26/07/2021
0.2
(0)
3.9
22/01/2021
CVHM2105 1.4
26/07/2021
1.4
(-0.0)
6.4
17/05/2021
CVHM2106 1.5
26/07/2021
1.3
(-0.2)
5.8
17/05/2021
YEG 15.8
19/07/2021
15.8
(-0.4)
59.6
15/07/2020
CVNM2104 1.4
26/07/2021
1.4
(-0.0)
4
25/05/2021
CVNM2101 0.8
26/07/2021
0.7
(0)
3.3
13/05/2021
HVG 2.1
15/06/2021
2.1
(0)
5.4
13/08/2020

Danh Mục Tin Tức: