Mã CK:

THỐNG KÊ CƠ BẢN


Click vào thanh tiêu đề (PE, ROA, ROE, EPS...) để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Mã CK Giá HT CN 52 TN 52 Beta KLTB 13w Thanh khoản
000001.SS 3,418.9
(-22.4)
3,696.2 2,813.8 0 11,169,733 7.58%
A32 33.9
(0)
39.6 23.0 0 295 0.01%
AAA 15.4
(-0.5)
17.9 10.0 1.37 3,859,358 6.10%
AAM 10.5
(0.2)
12 10.2 0.45 3,734 0.07%
AAS 8.6
(-0.2)
34.2 5.6 0 2,158,495 15.39%
AAT 18.2
(-0.4)
18.6 15.1 -0.55 674,519 4.33%
AAV 14.7
(-0.2)
16.9 4.3 1.35 504,116 3.51%
ABB 17.8
(-0.1)
18.4 10.8 0 2,561,138 2.64%
ABC 14.9
(-0.3)
20.6 8.6 0 48,081 0.50%
ABI 43.8
(0.9)
45.7 24.5 0 30,312 0.18%
ABR 23.8
(0)
37.4 19 0 2,764 0.03%
ABS 48.8
(-3.7)
75.8 8.4 0.95 119,916 0.72%
ABT 30
(-1.5)
33.4 29.1 0.25 1,782 0.03%
AC4 4.2
(0)
4.2 3 0 1 0%
ACB 35.2
(0.4)
35.3 16.3 0.97 9,637,587 7.27%
ACC 15.2
(-0.3)
18.4 10.0 0.67 57,733 0.27%
ACE 30.5
(0)
32.4 23.0 0 1,692 0.11%
ACL 12.5
(-0.1)
17.3 7.9 1.53 107,137 0.50%
ACM 3.2
(-0.3)
4.8 0.5 1.37 3,084,494 14.19%
ACS 15.2
(0)
15.8 7.7 0 50 0%
ACV 70.5
(-1.7)
83.1 51.6 0 261,323 0.20%
ADC 24
(-2.5)
27.6 11.6 0.52 1,612 0.11%
ADG 56
(-2.5)
68.6 47 0.52 91,322 1.09%
ADP 33
(0)
34 14.1 0 2,378 0.03%
ADS 13.9
(0.1)
19.7 8.2 0.45 148,376 1.16%

Danh Mục Tin Tức: