Mã CK:

KHỐI LƯỢNG SỞ HỮU


Click vào thanh tiêu đề (PE, ROA, ROE, EPS...) để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Mã CK KLNY NN sở hữu CP quỹ KLNY lần đầu
000001.SS 0 0
(0%)
0 0
A32 6,800,000 0
(0%)
0 6,800,000
AAA 221,759,974 16,607,996
(7.49%)
0 9,900,000
AAM 10,446,411 6,191,561
(72.45%)
1,900,000 8,100,000
AAS 31,000,000 0
(0%)
0 31,000,000
AAT 34,800,000 0
(0%)
0 34,800,000
AAV 31,874,996 0
(0%)
0 12,500,000
ABB 571,311,355 0
(0%)
0 571,311,355
ABC 20,393,000 9,060
(0.04%)
0 20,393,000
ABI 38,000,000 17,326,900
(45.6%)
0 38,000,000
ABR 20,000,000 0
(0%)
0 20,000,000
ABS 37,439,873 0
(0%)
0 28,800,000
ABT 11,558,307 6,912,531
(76.73%)
2,548,900 3,300,000
AC4 2,940,862 0
(0%)
0 2,940,862
ACB 2,646,627,370 281,308,951
(10.63%)
0 110,004,656
ACC 49,200,000 4,900,000
(9.96%)
0 10,000,000
ACE 3,050,781 1,489,482
(48.82%)
0 2,300,000
ACL 50,159,019 9,014,991
(17.97%)
0 9,000,000
ACM 51,000,000 24,990,000
(49%)
0 51,000,000
ACS 4,000,000 0
(0%)
0 4,000,000
ACV 2,177,173,236 0
(0%)
0 2,177,173,236
ADC 3,060,000 1,499,400
(49%)
0 1,000,000
ADG 17,819,200 0
(0%)
0 7,400,000
ADP 15,359,914 4,672,387
(30.42%)
0 5,000,000
ADS 28,069,450 7,874,300
(28.05%)
0 16,070,000

Danh Mục Tin Tức: