Mã CK:

LỊCH SỰ KIỆN

MaCK Tỉ lệ
TVD Cổ tức bằng tiền 17/05/2021
28/05/2021
7% 700 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
TB8 Cổ tức bằng tiền 14/05/2021
04/06/2021
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
DRL Cổ tức bằng tiền 13/05/2021
27/05/2021
2.20% 220 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 220 đồng/CP
INN Cổ tức bằng tiền 13/05/2021
31/05/2021
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
VDT Cổ tức bằng tiền 13/05/2021
28/05/2021
15% 1500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
TDW Cổ tức bằng tiền 12/05/2021
28/05/2021
12% 1200 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
HCM Cổ tức bằng tiền 11/05/2021
27/05/2021
7% 700 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 700 đồng/CP
DGC Cổ phiếu thưởng 07/05/2021
08/05/2021
20/3 Phát hành thêm: 22,315,041
Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
DHG Cổ tức bằng tiền 07/05/2021
18/05/2021
40% 4000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
NTP Cổ tức bằng tiền 07/05/2021
28/05/2021
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
ONE Cổ tức bằng tiền 07/05/2021
18/06/2021
5% 500 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
TDS Cổ tức bằng tiền 07/05/2021
28/05/2021
10% 1000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
WSB Cổ tức bằng tiền 07/05/2021
31/05/2021
20% 2000 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
HGM Cổ tức bằng tiền 06/05/2021
28/05/2021
8% 800 đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP
SHB Cổ phiếu thưởng 06/05/2021
07/05/2021
100/10 Phát hành thêm: 175,533,694
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10


Danh Mục Tin Tức: