Mã CK:

KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2021


Liệt kê kế hoạch tăng trưởng kinh doanh, lợi nhuận và kết quả mà công ty đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại trong năm.

2021    2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014   

Đơn vị Tỷ
STT Mã CK quý/Doanh thu Kế hoạch doanh thu Lũy kế Doanh thu Kết quả doanh thu đạt được Lợi nhuận sau thuế Kế Hoạch Lợi Nhuận Lũy kế lợi nhuận Kết quả lợi nhuận đạt được Cổ tức EPS 2021 Giá hiện tại PE 2021
1 AAS 170,469 143.6 0.1% 23,099 3 0.0% 745.1 8.6 0.0
2 APF 3,350,000 0 0% 0 0 0% 0 58.8 0
3 COM 4,254,500 793.4 0.0% 61,000 13.1 0.0% 4,557.6 43 0.0
4 DL1 225,000 0 0% 25,000 0 0% 247.1 12 0.0
5 DLG 3,500,000 0 0% 120,000 0 0% 400.9 3.0 0.0
6 DNB 0 0 0% 1,000 0 0% 20,000 6.9 0.0
7 STH 0 4.3 0% 6,000 0 0% 184.6 13.3 0.1
8 VBC 0 222.9 0% 37,370 6.6 0.0% 4,982.7 20.5 0.0
9 VCS 7,021,000 0 0% 2,114,000 0 0% 0 92 0
Đơn vị Tỷ

Danh Mục Tin Tức: