Warning: Division by zero in /usr/share/nginx/html/includes/Signal_Volume.php on line 34

Warning: Division by zero in /usr/share/nginx/html/includes/Signal_Volume.php on line 34

Warning: Division by zero in /usr/share/nginx/html/includes/Signal_Volume.php on line 34

Warning: Division by zero in /usr/share/nginx/html/includes/Signal_Volume.php on line 34

Warning: Division by zero in /usr/share/nginx/html/includes/Signal_Volume.php on line 34
Cophieu68.vn Mobile
Mã CK:

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG


Đột biến trong: 10 ngày     20 ngày     30 ngày     
Tỉ lệ Đột biến: >=100,000   >=200,000   >=300,000   >=400,000   >=500,000   
Khối lượng Đột biến: >= 2 lần     >= 3 lần     >= 4 lần     >= 5 lần     >= 6 lần     >= 7 lần     >= 8 lần     >= 9 lần     >= 10 lần
Ngày Giao Dịch cuối cùng: 2021-05-07   2021-05-06   2021-05-05   2021-05-04   

Điều kiện:  10 ngày, KL >= 200,000, Tỉ Lệ >= 4 lần, Ngày 2021-05-07

CK GIÁ +/- KL KLTB Tỉ Lệ
MEC 2.1 0.1 327,300 4,390 74.6
HTT 1.6 0.2 1,328,600 28,690 46.3
SPP 1.1 0.1 705,000 25,600 27.5
PIV 1.5 -0.2 1,615,600 63,780 25.3
DIC 2.0 -0.2 1,140,800 64,890 17.6
CTC 7.3 0.5 431,600 24,802 17.4
NDF 1.3 0.1 307,100 20,290 15.1
HDO 1.1 0.1 559,800 42,700 13.1
PVX 2.4 0.1 11,605,400 1,211,150 9.6
VST 1.1 0.1 288,000 34,940 8.2
HVG 2.8 -0.1 1,866,400 287,860 6.5

Danh Mục Tin Tức: