Mã CK:

ĐỘT BIẾN KHỐI LƯỢNG


Đột biến trong: 10 ngày     20 ngày     30 ngày     
Tỉ lệ Đột biến: >=100,000   >=200,000   >=300,000   >=400,000   >=500,000   
Khối lượng Đột biến: >= 2 lần     >= 3 lần     >= 4 lần     >= 5 lần     >= 6 lần     >= 7 lần     >= 8 lần     >= 9 lần     >= 10 lần
Ngày Giao Dịch cuối cùng: 2021-07-27   2021-07-26   2021-07-23   2021-07-22   

Điều kiện:  10 ngày, KL >= 200,000, Tỉ Lệ >= 4 lần, Ngày 2021-07-27

CK GIÁ +/- KL KLTB Tỉ Lệ
HTM 18.7 1.8 249,000 21,490 11.6
DTA 9.6 0.6 217,700 19,500 11.2
TNT 9.6 0.6 1,164,700 124,830 9.3
ABI 55.3 3.2 429,200 55,460 7.7
MST 14.9 1.3 3,111,900 527,736 5.9
PSH 23.6 1.5 9,312,000 1,807,510 5.2
DVN 19.5 1.1 1,037,800 257,670 4.0

Danh Mục Tin Tức: