Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2017     Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
901 QHD
Q1 77,598 13,935 13,933 11,145 128,163 76,571 38,373 38,373 89,791
Q2 83,223 13,579 13,669 10,934 138,488 88,353 38,618 38,618 99,870
Q3 65,228 7,870 7,393 5,819 137,366 81,592 31,677 31,677 105,689
Q4 72,545 6,227 6,222 4,977 166,879 99,800 56,214 56,214 110,665
2016 299,594 41,610 41,217 32,875 166,879 99,800 56,214 56,214 110,665
902 QHW
Q4 87,450 1,749 1,500 1,185 157,400 75,069 44,444 28,888 112,956
2016 398,432 40,574 41,794 33,402 157,400 75,069 44,444 28,888 112,956
903 QLT
2016 43,270 2,241 2,756 2,170 39,567 27,940 22,219 21,469 17,348
904 QNC
Q1 183,276 -19,859 -19,698 -19,698 1,939,022 807,432 1,758,835 935,128 180,187
Q2 237,568 -9,785 -6,518 -6,891 2,070,882 944,486 1,891,218 995,412 179,664
Q3 315,204 -13,798 -12,958 -13,102 2,090,698 980,000 1,924,648 891,925 166,050
Q4 336,394 -24,314 -23,765 -24,018 2,024,459 837,119 1,882,416 1,010,205 142,042
2016 1,072,442 -67,395 -62,579 -63,349 2,024,459 837,119 1,882,416 1,010,205 142,042
905 QNS
Q1 1,707,812 236,281 236,528 214,596 5,641,898 3,794,056 2,819,587 2,497,096 2,822,311
Q2 1,628,389 273,753 297,637 276,748 5,518,317 3,490,687 2,549,942 2,196,814 2,968,375
Q3 1,946,596 343,370 344,057 315,326 5,663,717 2,331,477 2,355,708 2,002,589 3,308,009
Q4 1,724,557 668,198 673,915 601,659 6,125,008 1,778,866 2,215,350 1,969,973 3,909,658
2016 7,008,334 1,512,129 1,542,773 1,409,876 6,124,389 1,775,179 2,213,173 1,968,147 3,911,216
906 QNU
2016 100,830 2,824 3,006 2,244 104,276 44,263 34,031 16,496 70,244
907 QNW
2016 71,493 9,478 9,840 7,701 129,423 36,664 56,649 33,001 72,774
908 QPH
Q1 25,829 15,420 59,569 59,569 404,231 51,673 217,038 208,120 187,193
Q2 21,124 9,358 9,200 9,200 399,653 54,805 203,470 199,566 196,183
Q3 18,669 2,012 -2,397 -2,397 466,008 119,940 272,222 271,336 193,786
Q4 11,254 31,027 6,352 2,525 440,328 115,663 184,238 91,065 256,090
2016 102,706 73,239 132,294 128,466 440,328 115,663 184,238 91,065 256,090
909 QSP
2016 36,402 23,683 23,683 22,486 186,958 23,376 46,858 13,368 140,099
910 QST
Q1 6,357 -1,278 -1,237 -1,237 32,221 7,887 14,184 14,084 18,037
Q2 29,839 484 519 519 48,042 23,225 31,669 31,569 16,373
Q3 21,866 919 1,008 950 46,613 21,627 29,290 29,190 17,323
Q4 19,495 2,941 3,048 2,352 34,062 8,623 14,629 14,529 19,432
2016 77,557 3,060 3,332 2,937 34,062 8,623 14,634 14,534 19,428
911 QTC
Q1 29,776 1,510 1,642 1,279 83,935 47,529 36,784 36,784 47,151
Q2 41,049 3,937 5,028 3,958 77,556 43,584 28,731 28,731 48,825
Q3 26,649 2,291 2,185 1,687 79,371 43,932 34,799 34,799 44,572
Q4 42,717 856 2,585 1,630 84,658 54,558 38,456 38,456 46,202
2016 140,253 6,871 11,031 8,568 83,842 53,742 37,625 37,625 46,217
912 QTP
Q1 1,990,392 228,038 228,159 228,159 16,403,700 1,473,024 13,797,858 3,278,596 2,605,842
Q2 2,387,855 149,749 149,813 149,813 16,160,911 1,747,283 13,376,014 3,276,039 2,784,897
Q3 2,125,181 171,293 171,372 171,372 15,600,307 1,664,866 12,644,038 3,048,800 2,956,269
Q4 2,234,587 -165,437 -183,525 -183,525 15,459,000 1,986,678 12,586,439 3,299,987 2,872,561
2016 8,738,014 384,444 366,620 366,620 15,459,303 1,986,982 12,585,941 3,299,489 2,873,362
913 RAL
Q1 813,378 36,631 36,717 27,880 2,003,417 1,818,115 1,435,302 1,434,459 568,115
Q2 580,060 48,972 48,797 39,441 2,015,016 1,787,795 1,455,802 1,454,960 559,213
Q3 697,432 44,583 44,821 35,571 2,108,435 1,890,307 1,536,650 1,535,807 571,785
Q4 849,969 57,914 58,130 45,361 2,111,009 1,885,439 1,493,863 1,493,026 617,146
2016 2,940,839 188,543 188,908 147,055 2,096,851 1,871,204 1,480,903 1,480,065 615,948
914 RAT
2016 339,889 8,653 7,383 5,095 176,889 79,178 129,166 112,629 47,723
915 RBC
2016 456,182 -5,109 2,644 2,829 219,775 162,075 87,403 73,879 132,373
916 RCC
Q3 155,787 11,454 34,513 27,692 1,152,506 818,199 699,799 650,595 452,707
Q4 161,464 -5,635 -3,823 -3,935 1,091,440 762,400 642,618 589,448 448,822
2016 665,574 11,728 41,168 29,071 1,091,440 762,400 642,618 589,448 448,822
917 RCD
2016 898,471 163,657 139,647 109,868 390,167 359,599 221,503 164,694 168,665
918 RCL
Q1 5,219 -557 5,428 4,304 268,608 212,858 95,383 65,977 173,224
Q2 13,378 8,889 2,566 2,062 260,210 205,824 84,923 59,718 175,287
Q3 25,645 434 285 187 288,298 225,771 75,152 62,210 213,146
Q4 14,346 5,161 5,827 4,728 279,253 246,637 61,479 54,772 217,773
2016 56,927 13,957 14,247 11,277 277,561 244,914 59,793 53,221 217,769
919 RDP
Q1 255,007 20,987 21,078 16,863 823,346 413,375 502,140 398,217 321,206
Q2 333,697 19,595 19,675 15,543 975,125 479,903 640,216 470,130 334,909
Q3 309,174 22,393 22,354 17,883 971,396 467,810 618,256 446,700 353,140
Q4 296,035 6,880 5,561 3,707 1,049,131 496,123 621,949 501,539 427,182
2016 1,193,913 69,072 67,684 53,069 1,077,477 523,913 651,221 530,811 426,256
920 REE
Q1 554,297 147,337 149,042 109,910 9,352,158 3,546,908 2,828,613 2,143,622 6,523,545
Q2 869,049 204,184 206,768 161,222 9,589,907 3,964,507 2,937,266 2,276,884 6,652,640
Q3 937,664 310,460 312,940 264,184 10,098,995 4,193,166 3,156,250 2,385,904 6,942,745
Q4 1,302,108 722,713 723,175 654,415 11,414,835 4,104,231 3,677,519 2,603,171 7,737,316
2016 3,663,193 1,368,548 1,375,754 1,173,659 11,396,635 4,105,230 3,675,494 2,617,614 7,721,141
921 RGC
Q1 12,062 -2,792 -2,967 -2,967 943,939 96,097 120,620 30,819 823,319
Q2 10,941 -2,372 -2,391 -2,391 943,278 95,891 122,350 30,701 820,928
Q3 11,060 -3,845 -3,825 -3,825 935,365 91,740 118,262 27,623 817,103
2016 46,586 -13,355 -13,421 -13,421 928,596 89,940 115,731 25,806 812,864
922 RHN
2016 118,635 2,640 2,127 1,599 104,175 95,360 87,477 87,477 16,698
923 RIC
Q1 35,322 -38,403 -38,906 -38,906 1,316,012 301,273 305,541 177,682 1,010,471
Q2 91,340 19,829 19,639 17,696 1,336,483 317,567 307,470 174,441 1,029,013
Q3 81,932 -2,719 -2,879 -3,214 1,342,017 333,431 316,470 172,606 1,025,547
Q4 100,799 12,114 6,062 6,015 1,370,119 331,811 317,308 180,222 1,052,811
2016 310,606 -9,304 -16,214 -18,551 1,370,119 331,811 317,308 180,222 1,052,811
924 RLC
2016 38,544 1,075 1,258 1,006 56,052 49,396 44,415 44,415 11,637
925 ROS
Q2 451,943 90,115 90,105 72,499 7,972,882 3,514,162 3,348,308 3,347,498 4,624,574
Q3 432,354 99,086 98,939 78,729 7,969,311 4,470,885 3,265,917 3,265,152 4,703,395
Q4 1,754,936 238,885 238,244 187,602 8,192,887 5,732,032 3,264,219 3,133,466 4,928,668
2016 3,259,705 529,283 578,822 470,146 8,201,904 5,735,559 3,273,236 3,142,483 4,928,668

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357