Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

EVENTS Journal - MERGER - CANCELLED LISTINGNo. event Symbol Last Date Trading New Date Trading Reference Price Volume Listing Note
1 Huy Niem Yet KHA 2018-05-03 2018-05-03 N/A N/A HOSE
2 Huy Niem Yet VTF 2015-12-15 2015-12-15 N/A N/A HOSE
3 Huy Niem Yet NHS 2015-11-28 2015-11-28 N/A N/A HOSE
4 Huy Niem Yet BT6 2015-11-27 2015-11-27 N/A N/A HOSE
5 Huy Niem Yet HPC 2015-11-17 2015-11-17 N/A N/A HOSE
6 Huy Niem Yet TTP 2015-10-25 2015-10-25 N/A N/A HOSE
7 Sap Nhap SEC 2015-09-25 2015-09-25 N/A N/A HOSE => HOSE (SBT)
8 Huy Niem Yet MAX 2015-06-29 2015-06-29 N/A N/A HOSE
9 Chuyen San AMD 2015-06-09 2015-06-16 N/A N/A => HOSE
10 Huy Niem Yet CTM 2015-06-12 2015-06-12 N/A N/A HOSE
11 Huy Niem Yet TSM 2015-06-12 2015-06-12 N/A N/A HOSE
12 Huy Niem Yet MTG 2015-06-05 2015-06-05 N/A N/A HOSE
13 Huy Niem Yet DCT 2015-05-08 2015-05-08 N/A N/A HOSE
14 Huy Niem Yet VST 2015-05-08 2015-05-08 N/A N/A HOSE
15 Huy Niem Yet BTH 2015-05-07 2015-05-07 N/A N/A HOSE
16 Huy Niem Yet NVN 2015-05-06 2015-05-06 N/A N/A HOSE
17 Chuyen San VNI 2015-04-24 2015-04-24 N/A N/A HOSE =>
18 Chuyen San HSI 2015-04-23 2015-04-23 N/A N/A HOSE =>
19 Huy Niem Yet MPC 2015-03-31 2015-03-31 N/A 70,000,000 HOSE
20 Huy Niem Yet NHW 2015-02-25 2015-02-25 N/A 22,950,627 HOSE
21 Huy Niem Yet SBC 2015-02-12 2015-02-12 N/A 8,000,000 HOSE
22 Huy Niem Yet HLA 2015-02-12 2015-02-12 N/A 34,459,293 HOSE
23 Huy Niem Yet ALP 2014-12-31 2014-12-31 N/A 192,484,413 HOSE
24 Huy Niem Yet ASIAGF 2014-12-31 2014-12-31 N/A 24,008,000 HOSE
25 Sap Nhap SKS 2014-12-02 2014-12-02 N/A N/A HNX => HNX (SD2)
26 Sap Nhap NLC 2014-11-27 2014-11-27 N/A N/A HNX => HNX (SJD)
27 Huy Niem Yet SNG 2014-10-10 2014-10-10 N/A N/A HOSE
28 Huy Niem Yet MAFPF1 2014-08-20 2014-08-20 N/A N/A HOSE
29 Huy Niem Yet NIS 2014-08-13 2014-08-13 N/A N/A HNX
30 Huy Niem Yet SDB 2014-07-21 2014-07-21 N/A N/A HNX
31 Huy Niem Yet HTB 2014-07-08 2014-07-08 N/A N/A HNX
32 Huy Niem Yet NVC 2014-06-25 2014-06-25 N/A N/A HNX
33 Huy Niem Yet PSG 2014-06-04 2014-06-04 N/A N/A HNX
34 Huy Niem Yet S96 2014-05-30 2014-05-30 N/A N/A HNX
35 Huy Niem Yet YBC 2014-05-28 2014-05-28 N/A N/A HNX
36 Huy Niem Yet ILC 2014-05-27 2014-05-27 N/A N/A HNX
37 Huy Niem Yet QCC 2014-05-26 2014-05-26 N/A N/A HNX
38 Huy Niem Yet BHC 2014-05-26 2014-05-26 N/A N/A HNX
39 Huy Niem Yet VHH 2014-05-23 2014-05-23 N/A N/A HNX
40 Huy Niem Yet GGG 2014-05-23 2014-05-23 N/A N/A HNX
41 Huy Niem Yet BHV 2014-05-20 2014-05-20 N/A N/A HNX
42 Huy Niem Yet VCV 2014-05-20 2014-05-20 N/A N/A HNX
43 Huy Niem Yet PXM 2014-05-14 2014-05-14 N/A N/A HOSE
44 Huy Niem Yet CNT 2014-05-14 2014-05-14 N/A 10,015,069 HOSE
45 Huy Niem Yet CLP 2014-05-14 2014-05-14 N/A N/A HOSE
46 Huy Niem Yet FDG 2014-05-14 2014-05-14 N/A N/A HOSE
47 Huy Niem Yet MMC 2014-05-07 2014-05-07 N/A N/A HNX
48 Huy Niem Yet HHL 2014-05-07 2014-05-07 N/A N/A HNX
49 Huy Niem Yet SJM 2014-04-25 2014-04-25 N/A N/A HNX
50 Huy Niem Yet PHS 2014-01-10 2014-01-10 N/A N/A HNX
51 Huy Niem Yet S91 2014-01-07 2014-01-07 N/A N/A HNX
52 Huy Niem Yet CTV 2013-12-20 2013-12-20 N/A N/A HNX
53 Sap Nhap RHC 2013-12-10 2013-12-10 N/A N/A HNX => HNX (SJD)
54 Huy Niem Yet KBT 2013-11-29 2013-11-29 N/A N/A HNX
55 Huy Niem Yet VFMVF4 2013-11-26 2013-11-26 N/A N/A HOSE
56 Huy Niem Yet XMC 2013-11-11 2013-11-11 N/A N/A HNX
57 Huy Niem Yet DHI 2013-10-25 2013-10-25 N/A N/A HNX
58 Huy Niem Yet MCL 2013-10-23 2013-10-23 N/A N/A HNX
59 Huy Niem Yet GBS 2013-10-22 2013-10-22 N/A N/A HNX
60 Sap Nhap SEL 2013-09-30 2013-09-30 N/A 5,000,000 HNX => HNX (SJE)
61 Huy Niem Yet VFMVF1 2013-09-25 2013-09-25 N/A N/A HOSE
62 Huy Niem Yet PVF 2013-09-24 2013-09-24 N/A 600,000,000 HOSE
63 Sap Nhap DHL 2013-09-20 2013-09-20 N/A 5,500,000 HNX => HNX (HDO)
64 Huy Niem Yet CIC 2013-09-20 2013-09-20 N/A N/A HNX
65 Huy Niem Yet TAS 2013-09-20 2013-09-20 N/A N/A HNX
66 Huy Niem Yet HPB 2013-09-13 2013-09-13 N/A N/A HNX
67 Huy Niem Yet PRUBF1 2013-09-04 2013-09-04 N/A N/A HOSE
68 Huy Niem Yet AGD 2013-08-27 2013-08-27 N/A N/A HOSE
69 Huy Niem Yet MIH 2013-07-31 2013-07-31 N/A N/A HNX
70 Huy Niem Yet STL 2013-07-26 2013-07-26 N/A N/A HNX
71 Huy Niem Yet STL 2013-07-26 2013-07-26 N/A N/A HNX
72 Huy Niem Yet NTB 2013-07-23 2013-07-23 2.5 39,779,577 HOSE
73 Huy Niem Yet GFC 2013-07-19 2013-07-19 N/A N/A HNX
74 Huy Niem Yet NSN 2013-07-08 2013-07-08 N/A N/A HNX
75 Huy Niem Yet THV 2013-07-04 2013-07-04 N/A N/A HNX
76 Huy Niem Yet SDB 2013-07-03 2013-07-03 N/A N/A HNX
77 Chuyen San VFC 2013-01-30 2013-07-01 5.9 34,000,000 HOSE => HNX
78 Huy Niem Yet HBD 2013-06-28 2013-06-28 N/A N/A HNX
79 Huy Niem Yet FBT 2013-06-17 2013-06-17 N/A N/A HOSE
80 Huy Niem Yet AVS 2013-06-05 2013-06-05 N/A N/A HNX
81 Huy Niem Yet SCC 2013-05-23 2013-05-23 N/A N/A HNX
82 Huy Niem Yet VCH 2013-05-21 2013-05-21 N/A N/A HNX
83 Huy Niem Yet SHC 2013-05-21 2013-05-21 N/A N/A HNX
84 Huy Niem Yet SDJ 2013-05-21 2013-05-21 N/A N/A HNX
85 Huy Niem Yet TLC 2013-05-17 2013-05-17 N/A N/A HNX
86 Huy Niem Yet S27 2013-05-17 2013-05-17 N/A N/A HNX
87 Huy Niem Yet SD8 2013-05-10 2013-05-10 N/A N/A HNX
88 Huy Niem Yet SVS 2013-05-10 2013-05-10 N/A N/A HNX
89 Huy Niem Yet VSG 2013-05-03 2013-05-03 N/A N/A HOSE
90 Huy Niem Yet VES 2013-05-03 2013-05-03 N/A N/A HOSE
91 Huy Niem Yet IFS 2013-05-03 2013-05-03 N/A N/A HOSE
92 Huy Niem Yet HPR 2013-05-03 2013-05-03 N/A N/A HNX
93 Chuyen San DTC 2013-02-23 2013-04-10 2.7 4,000,000 HNX => HNX
94 Huy Niem Yet DDM 2013-04-10 2013-04-10 N/A N/A HOSE
95 Huy Niem Yet VFMVFA 2013-03-08 2013-03-08 7 24,043,760 HOSE
96 Huy Niem Yet TLT 2013-02-28 2013-02-28 1.1 6,989,800 HNX
97 Huy Niem Yet SBS 2013-02-23 2013-02-23 0.9 126,660,000 HOSE
98 Huy Niem Yet VFC 2013-01-30 2013-01-30 N/A N/A HOSE
99 Sap Nhap PHT 2013-01-24 2013-01-24 5.6 21,440,030 HOSE => HOSE (TLH)
100 Huy Niem Yet HU4 2012-12-07 2012-12-07 N/A 15,000,000 HOSE
101 Huy Niem Yet SD3 2012-10-26 2012-10-26 1.5 N/A HNX
102 Huy Niem Yet SME 2012-10-26 2012-10-26 0.3 N/A HNX
103 Huy Niem Yet CSG 2012-10-03 2012-10-03 12.2 29,742,020 HOSE
104 Huy Niem Yet SDS 2012-09-14 2012-09-14 4.1 2,800,000 HNX
105 Sap Nhap HBB 2012-08-17 2012-08-17 5.2 405,000,000 HNX => HNX (SHB)
106 Huy Niem Yet AGC 2012-07-16 2012-07-16 N/A 8,300,000 HOSE
107 Sap Nhap SSS 2012-07-12 2012-07-12 N/A N/A HNX => HNX (SD6)
108 Sap Nhap S64 2012-07-12 2012-07-12 N/A N/A HNX => HOSE (SD6)
109 Huy Niem Yet CAD 2012-06-04 2012-06-04 N/A 8,799,927 HOSE
110 Huy Niem Yet VSP 2012-06-01 2012-06-01 N/A 38,084,489 HNX
111 Huy Niem Yet BAS 2012-05-03 2012-05-03 N/A 9,600,000 HOSE
112 Chuyen San SVI 2012-02-27 2012-03-12 18.7 8,918,990 HNX => HOSE
113 Sap Nhap VPL 2011-12-23 2012-01-19 80.5 205,498,489 HOSE => HOSE (VIC)
114 Huy Niem Yet DVD 2011-09-01 2011-09-01 N/A 11,910,000 HOSE
115 Sap Nhap GHA 2011-08-23 2011-08-24 N/A 1,289,480 HNX => HOSE (HAP)
116 Sap Nhap YSC 2011-08-23 2011-08-24 N/A 1,100,000 HNX => HOSE (HAP)
117 Huy Niem Yet VTA 2011-05-31 2011-05-31 N/A 6,000,000 HNX
118 Sap Nhap NKD 2010-12-14 2011-03-02 N/A 18,241,293 HNX => HOSE (KDC)
119 Chuyen San FPC 2010-05-05 2011-02-23 7.2 13,106,292 HOSE => HOSE
120 Chuyen San IFS 2010-08-16 2011-01-26 9.4 6,875,359 HOSE => HOSE
121 Chuyen San PAN 2010-11-24 2010-12-15 16.6 11,500,000 HNX => HOSE
122 Chuyen San CDC 2010-08-30 2010-09-13 29 12,465,715 HNX => HOSE
123 Chuyen San TRI 2010-03-24 2010-06-22 6.4 27,548,360 HOSE => HOSE
124 Sap Nhap HT2 2010-04-15 2010-06-08 N/A 88,000,000 HOSE => HOSE (HT1)
125 Chuyen San HAI 2010-04-05 2010-04-20 37.7 14,499,998 HNX => HOSE
126 Sap Nhap KMF 2009-12-23 2010-02-12 N/A 10,383,054 HNX => HOSE (KMR)
127 Chuyen San KBC 2009-12-08 2009-12-18 65 199,124,330 HNX => HOSE
128 Chuyen San TBC 2009-09-28 2009-10-19 30.3 63,500,000 HNX => HOSE
129 Chuyen San VTA 2007-07-23 2009-08-06 8.7 6,000,000 HOSE => HNX
130 Huy Niem Yet BBT 2009-07-31 2009-07-31 N/A 6,840,000 HOSE
131 Chuyen San SGH 2007-07-20 2009-07-30 63.1 1,766,300 HOSE => HNX
132 Chuyen San ALT 2009-07-10 2009-07-27 23.3 4,933,905 HOSE => HNX
133 Chuyen San CSG 2009-06-29 2009-07-10 17.6 29,742,020 HNX => HOSE
134 Chuyen San RHC 2009-06-19 2009-06-30 25 3,200,000 HOSE => HNX
135 Chuyen San DNP 2009-06-17 2009-06-29 19.9 3,427,637 HOSE => HNX
136 Huy Niem Yet BTC 2009-06-26 2009-06-26 N/A 1,387,479 HOSE
137 Chuyen San SDN 2009-06-09 2009-06-22 21.7 3,000,000 HOSE => HNX
138 Chuyen San SGC 2009-06-09 2009-06-18 16.8 5,956,402 HOSE => HNX
139 Chuyen San NHC 2009-06-08 2009-06-17 35.9 1,520,771 HOSE => HNX
140 Chuyen San SHC 2009-06-02 2009-06-15 17.8 3,709,500 HOSE => HNX
141 Chuyen San HBD 2009-06-02 2009-06-15 13 1,535,000 HOSE => HNX
142 Chuyen San SFN 2009-06-03 2009-06-12 14.7 3,000,000 HOSE => HNX
143 Chuyen San CAN 2009-06-01 2009-06-12 13.7 5,000,000 HOSE => HNX
144 Chuyen San VGP 2009-05-29 2009-06-12 24 6,201,608 HOSE => HNX
145 Chuyen San DPC 2009-06-01 2009-06-10 16.5 2,237,280 HOSE => HNX
146 Chuyen San VTC 2009-05-28 2009-06-08 11.4 4,050,085 HOSE => HNX
147 Chuyen San BPC 2009-05-28 2009-06-08 13.3 3,800,000 HOSE => HNX
148 Chuyen San DXP 2009-05-28 2009-06-08 35.6 5,200,000 HOSE => HNX
149 Chuyen San TMC 2009-05-28 2009-06-08 28.9 4,000,000 HOSE => HNX
150 Chuyen San SAF 2009-05-28 2009-06-08 19.1 2,706,000 HOSE => HNX
151 Chuyen San SJ1 2009-05-28 2009-06-08 17.8 3,500,000 HOSE => HNX
152 Chuyen San UNI 2009-05-28 2009-06-08 15.7 4,743,933 HOSE => HNX
153 Chuyen San PMS 2009-05-28 2009-06-08 14.9 5,200,000 HOSE => HNX
154 Huy Niem Yet HSC 2009-02-14 2009-02-14 N/A 580,000 HNX
155 Chuyen San SSI 2007-10-12 2007-10-29 250 79,999,917 HNX => HOSE
156 Sap Nhap BHS N/A N/A N/A N/A HOSE => HOSE (SBT)
157 Chuyen San CVT N/A N/A N/A N/A HNX => HOSE
158 Huy Niem Yet TIC N/A N/A N/A N/A HOSE
159 Sap Nhap BCI N/A N/A N/A N/A HOSE => HOSE (KDH)
160 Huy Niem Yet BGM N/A N/A N/A N/A HOSE

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357